هاست دایرکت ادمین وارز

هاست دایرکت ادمین وارز

کلیه سرویس های زیر وارز بوده و از اپتایم و کیفیت مناسب برخوردار اسـت این سرویس هــا بر روی سرور های قدرتمنــد نسـل جدید قرار دارند.

 • NP11

  2/500 تومان ماهانه

  فضا:
  500MB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  10
  ساب دامنه:
  10
  تعداد سایت:
  1
  FTP اکانت:
  5
  پایگاه داده:
  4
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  2/500
  قیمت سالانه:
  25/000
  فضا
  پهنای باند
  کنترل پنل
  وب سرور
  پارک دامنه
  ساب دامنه
  تعداد سایت
  FTP اکانت
  پایگاه داده
  فایروال
  آنتی دیداس
  انتی شلر
  قیمت ماهانه
  قیمت سالانه
 • NP12

  5/000 تومان ماهانه

  فضا:
  1GB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  نامحدود
  ساب دامنه:
  نامحدود
  تعداد سایت:
  1
  FTP اکانت:
  نامحدود
  پایگاه داده:
  نامحدود
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  5/000
  قیمت سالانه:
  50/000
 • NP13

  9/000 تومان ماهانه

  فضا:
  2GB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  نامحدود
  ساب دامنه:
  نامحدود
  تعداد سایت:
  2
  FTP اکانت:
  نامحدود
  پایگاه داده:
  نامحدود
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  9/000
  قیمت سالانه:
  90/000
 • NP14

  25/000 تومان ماهانه

  فضا:
  5GB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  نامحدود
  ساب دامنه:
  نامحدود
  تعداد سایت:
  3
  FTP اکانت:
  نامحدود
  پایگاه داده:
  نامحدود
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  25/000
  قیمت سالانه:
  180/000
 • NP15

  38/000 تومان ماهانه

  فضا:
  10GB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  نامحدود
  ساب دامنه:
  نامحدود
  تعداد سایت:
  5
  FTP اکانت:
  نامحدود
  پایگاه داده:
  نامحدود
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  38/000
  قیمت سالانه:
  270/000

Cart

 • No products in the cart.